Suomi   Svenska

Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan sanasto

Adaptiivinen oppimateriaali; mukautuva oppimateriaali (uudistermi) Oppimateriaali, joka pyrkii mukautumaan oppijan taitotasoon ja tarpeisiin ja jonka tarkoituksena on mahdollistaa yksilöllinen oppiminen.

Anonymisoitu data tai tieto
Henkilötieto, jota on muutettu peruuttamattomasti niin, ettei siitä ei ole mahdollista tunnistaa henkilöä, johon tieto liittyy.

anturidata
Teknisen mittalaitteen automaattisesti tuottama data.

Avoin rajapinta
Rajapinta, jonka kaikki ominaisuudet ovat julkisia ja jota voi käyttää ilman rajoittavia ehtoja. Ohjelmistoon toteutetut, vapaasti käytettävät, huolellisesti dokumentoidut liittymäpinnat, joiden välityksellä ohjelmistot vaihtavat tietoja keskenään.

Datalähde (engl. Data Source)
Oppimisanalytiikan työkalujen hyödyntämä tietojärjestelmä tai tietovaranto. Datalähteitä ovat esimerkiksi opintohallinnon tietojärjestelmä, palautejärjestelmä ja KOSKI-tietovaranto.

Datapiste (engl. Data Point)
Yksittäinen datan tieto tai havainto, jota hyödynnetään analytiikassa.
Datapisteellä voidaan kontekstista riippuen myös tarkoittaa useammasta tiedosta koostuvaa joukkoa tai kokonaista riviä datassa.

Digitaalinen kaksonen
Virtuaalinen malli, joka perustuu reaaliaikaiseen dataan ja mahdollistaa päätösten simuloinnin ja vaikutusten arvioinnin organisaation toimintaan.

Henkilökohtaistaminen
Henkilökohtaistamisessa tunnistetaan ja tunnustetaan Opiskelijan aiempi osaaminen ja suunnitellaan, miten ja mitä uutta osaamista opiskelija hankkii, miten osaaminen osoitetaan sekä mitä ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee.

Henkilötieto
Henkilöön liittyvä tai henkilön toiminnan seurauksena syntyvä data ja tieto.

Indikaattori
Tunnusluku, joka kuvaa seurattavien asioiden kehittymistä. Esimerkiksi keskeytysten ja suoritusten lukumäärä tai HOKS-kirjausten ajantasaisuus.

koneoppiminen (engl. Machine Learning, ML)
Koneoppiminen viittaa algoritmeihin, jotka pystyvät datan avulla oppimaan ja muuttamaan toimintaansa. Suurin osa tekoälyä hyödyntävistä ohjelmista perustuu koneoppimiseen.

Koulutusorganisaatio
Organisaatio tai hallinnollinen yksikkö, jossa annetaan opetusta ja jolla on johtaja.

Koulutustoiminnan analytiikka
Oppimisanalytiikka, jonka tarkoituksena on tukea koulutusorganisaatiota,
koulutustoimijaa tai varhaiskasvatustoimijaa päätöksenteossa sekä toiminnan kehittämisessä ja raportoinnissa.

Massadata (engl. Big Data)
Eri lähteistä peräisin olevat suuret, monimutkaiset ja nopeasti kasvavat datajoukot, joiden käsittely edellyttää uutta teknologiaa kuten tekoälyä.

Omadata (engl. My Data)
Henkilöä koskeva data, jota kyseinen henkilö voi itse hallinnoida, hyödyntää ja jakaa omadata-periaatteen mukaisesti.

Opetuksen analytiikka; Opetusanalytiikka
Analytiikka, jonka tehtävänä on kerätä tietoa opettajan tueksi.

Opiskelija
Oppija, joka opiskelee muun kuin esi- tai perusopetuksen piirissä.

Oppija
Henkilö, joka osallistuu varhaiskasvatukseen tai koulutukseen tai on eri tavoin hakeutumassa tai hakeutunut siihen elämän eri vaiheissa.

Oppimisanalytiikka
Analytiikka, joka kohdistuu oppimisdataan ja muuhun oppimiseen liittyvään dataan ja jonka tarkoituksena on ymmärtää, tukea, arvioida, kehittää ja edistää oppimista, oppimisympäristöjä sekä koulutusorganisaatioiden, koulutustoimijoiden ja varhaiskasvatustoimijoiden toimintaa.

Oppimisen analytiikka
Analytiikka, jonka tehtävänä on kerätä tietoa oppijan tueksi.

Oppimisanalyytikko
koulutusorganisaatioissa työskentelevä henkilö, joka varmistaa oppimisanalytiikan laadun ja toimivuuden sekä tukee opiskelijoita ja henkilökuntaa oppimisanalytiikan käyttöönottamisessa ja hyödyntämisessä.

Oppimisdata
Oppimiseen liittyvästä toiminnasta syntyvä data. Oppimisdataa kertyy ja tallennetaan oppimisympäristöihin tai opintohallinnon järjestelmään.

Oppimisen omadata
Oppimiseen liittyvä data, jota oppija pystyy itse tarkastelemaan ja hyödyntämään. Oppija voi halutessaan siirtää dataansa myös eri verkkopalvelujen käyttöön.

Oppimistapa
Oppijan yksilöllinen tapa omaksua ja prosessoida tietoa.

Oppimisen datajälki
Digitaaliseen oppimisympäristöön jäävä tieto oppimiseen liittyvästä toiminnasta.

Osaamisdata
Oppijan osaamista, taitoja ja kykyjä kuvaava data.

Pedagoginen tietojohtaminen
Koulutusorganisaation toiminnan laadun, tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen hyödyntämällä monipuolista tietoa.

Personointi
Oppijan yksilöllisten tavoitteiden tarpeiden, tavoitteiden ja valmiuksien huomioiminen tieto-ohjautuvasti. Oppimista sekä ohjausta ja tukea voidaan personoida datan avulla.

Pseudonymisoitu data tai tieto
Henkilötieto, joka on käsitelty siten, ettei sitä voi enää yhdistää tiettyyn henkilöön käyttämättä aineiston ulkopuolisia tietoja.

Raakadata
Tietyn tietojenkäsittelyvaiheen kannalta käsittelemätön tai muokkaamaton data.

Rajapinta
Määritelty menetelmä, yhtymäkohta tai käytäntö, jonka mukaisesti voidaan toteuttaa tietojen siirto laitteiden, ohjelmien tai käyttäjän välillä.

Tekoäly
Tekoälyllä tarkoitetaan yleisesti koneen kykyä käyttää perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä taitoja, kuten päättelyä, oppimista, suunnittelemista tai luomista.

Tietojohtaminen
Tietojohtamisella tarkoitetaan laadukkaaseen ja perusteltuun tietoon perustuvaa päätöksentekoa (tiedolla johtaminen) ja tiedon hallintaa (tiedon johtaminen).

Tietomalli
Kuvaus reaalimaailman asioiden välisistä suhteista ja sisällöistä.

Tietoturva
Kaiken tiedon suojaaminen. Tietoturva kattaa tietosuojan ja kyberturvallisuuden.

Tietotyöpöytä
Tietotyöpöydälle koostetaan dataa eri lähteistä visuaaliseen muotoon. Tietotyöpöydällä esitettävät tiedot haetaan automaattisesti opintohallintojärjestelmästä ja muista tarkoituksenmukaisista lähteistä.

Tietovaranto
Tiettyä tarkoitusta varten muodostettu, loogisesti tai fyysisesti yhteenkuuluvien tietojen muodostama tietoaineisto tai tietoaineistojen kokoelma. Esimerkiksi KOSKI-tietovaranto.

tietovarasto (engl. Data Warehouse, DW)
Erillinen tietokanta, johon eri järjestelmissä hajallaan oleva data poimitaan ja ladataan raportointia, analytiikkaa ja muuta käyttöä varten.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.